Informatie over de gegevensbescherming

Verplichte gegevensinformatie:

Telefoon: 077 3207000

 

Informatie over de gegevensbescherming

Wij, de UITGEVERIJ MARKEN, Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo, verklaren navolgend, welke gegevens van u door ons verwerkt worden. Voor vragen over de gegevensbescherming staat onze functionaris voor de gegevensbescherming onder het volgende e-mailadres graag tot beschikking: thomas2018@werning.com

Doel van de gegevensverwerking is de contractonderhandeling alsmede de uitvoering van een contract.

Voorts verwerken wij persoonsgegevens conform de volgende rechtsgrondslagen:

 • 6 lid 1 onder a DSGVO (AVG/GDPR), voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokken persoon.
 • 6 lid 1 onder b DSGVO (AVG/GDPR) voor de verwerking va persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokken persoon, alsmede de uitvoering van daarmee gemoeide voorbereidende maatregelen.
 • 6 lid 1 onder c DSGVO (AVG/GDPR) voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens conform de wettelijke plichten, waartoe wij conform toepasselijk EU-recht of toepasselijk recht van een land, in welk de DSGVO (AVG/GDPR) volledig of gedeeltelijk van kracht is, verplicht zijn.
 • 6 lid 1 onder f DSGVO (AVG/GDPR) voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of van derden in acht te nemen, mits de fundamentele vrijheden en grondrechten alsmede interesses van de betrokken persoon niet prevaleren. Een legitiem belang is in het bijzonder ons economisch belang om onze website ter beschikking te stellen, de informatieveiligheid, de handhaving van eigen wettelijke rechten en de naleving van verdere rechtsvoorschriften.

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR KLANTEN

Wij verwerken de gegevens die wij in het kader van de opdrachtverwerking van u verkrijgen. De gegevens verkrijgen wij van u onmiddellijk bij de bestelling of de verwerking van de opdracht.

Concreet verwerken wij voor de uitvoering van onze dienstverlening:

 • Stamgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening (b. v. naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gegevens m. b. t. de betaling
 • Correspondentie (b. v. brief- of e-mailwisseling met u)
 • Reclame- of verkoopgegevens (b. v. over nieuwe en potentieel interessante aanbiedingen)

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR NIEUWSBRIEFABONNEES

Indien u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen hebben wij een e-mailadres nodig alsmede informatie die ons bevestigd, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent c. q. dat de eigenaar de ontvangst van de nieuwsbrief toestemt. Verdere gegevens zijn niet nodig. Uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u op ieder moment herroepen.

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR SOLLICITANTEN

…verschijnt binnenkort

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR VIDEOBEWAKING

Op dit moment niet van toepassing

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR AANDEELHOUDERS

Op dit moment niet van toepassing

OPMERKING GEGEVENSBESCHERMING VOOR WEBSITEBEZOEKERS en anderen

Indien u ons middels het contactformulier een aanvraag toestuurt worden uw gegevens in dit formulier plus de door u opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen, om de aanvraag en eventuele vervolgvragen te verwerken. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming overdragen.

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informaties in zogeheten server-logfiles, die uw browser naar ons doorstuurt en opslaat. Dit zijn:

 • Het browsertype en de browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De referrer-URL
 • De host-naam van de betreffende computer
 • De tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen gekoppeld worden. Een samenlegging met andere gegevensbronnen gebeurt niet. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren, indien wij over concrete aanwijzingen over een onwettig gebruik beschikken.

Om veiligheidsredenen en bescherming van verzending met vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld een door u aan ons als website-exploitant verstuurde aanvraag, gebruiken wij een SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan dat de adresbalk van de browser van “http://“ naar “https://“ schakelt en in de adresbalk tevens een slotsymbool staat.

Meer informatie vindt u op http://uitgeverijmarken.nl/privacy/

Categorieën van ontvangers

Wij maken gebruik van – in het kader van de dienstverlening specifiek tot geheimhouding en gegevensbescherming verplichte – dienstverleners, waar een toegang tot persoonsgegevens niet uitgesloten kan worden.

Deze categorieën van ontvangers zijn:

 • Door ons benaderde opdrachtnemers (art. 28 EU-DSGVO (AVG/GDPR)), met name op het gebied van de IT-dienstverlening, belastingen, logistiek en druk, die uw gegevens voor ons verwerken
 • Overheidsdiensten en -instellingen (belastingdiensten) indien er een wettelijke of officiële verplichting bestaat
 • Andere diensten waarvoor u uw toestemming voor gegevensoverdracht verleent heeft

Een overdracht naar overheidsinstellingen vindt uitsluitend op grond van prioritaire wetgeving plaats.

Duur van opslag en verwijdering van gegevens

Uw gegevens worden voor de duur van de contractuele uitvoering opgeslagen; na verdragsbeëindiging zijn wij verplicht om de belastingrelevante documenten 10 jaar na de jaarrekening en einde van het boekjaar te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist.

Recht recht op inlichting, rectificatie, gegevensverwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

U kunt ten alle tijde uw recht op informatie, rectificatie en gegevensverwijdering inroepen. Hiervoor neemt u gewoon via de b. g. wegen contact met ons op. Indien u om de gegevensverwijdering vraagt en wij deze wettelijk gezien nog moeten bewaren wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van bezwaar. Uw recht op gegevensoverdracht kunt u inroepen voor zover ons de technische mogelijkheden van de ontvanger ter beschikking staan.

Bezwaarrecht

U heeft altijd de mogelijkheid om bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen. In dit geval bij de bevoegde: Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, https://www.ldi.nrw.de/

Verplichte informatieverstrekking  

Zonder correcte gegevens van u is het sluiten van een contract principieel niet mogelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming en gegevensprofilering

Op dit moment niet van toepassing