Privacy

Colofon/Privacyverklaring uitgeverijmarken.nl

Verantwoordelijk voor de internetaanwezigheid is:

Uitgeverij Marken
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Tel: 077 3207000
E-Mail: info@uitgeverijmarken.nl

Een onderdeel van:

MARKEN VERLAG GMBH

Hansaring 97 (Hansahochhaus)
D-50670 Köln
TEL.: +49(0)221957427-0
FAX: +49(0)221957427-77
EMAIL: marken-info@markenverlag.de

Amtsgericht Köln HRB 25292
Btw. nr.: DE 811688923
OB-nr.: 219/5825/1464
Bedrijfsleider: Friedrich Flöttmann, Frank Krauthäuser

 

Uw contactpersoon is Frank Krauthäuser

Bronvermelding: shutterstock

De firma UITGEVERIJ MARKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, de juistheid en/of de volledigheid van de beschikbare informatie.
Tevens biedt de firma UITGEVERIJ MARKEN geen waarborg voor verlies op grond van het gebruik of de verspreiding van deze informatie of daarmee samenhangend. De firma UITGEVERIJ MARKEN behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie op ieder moment aan te vullen of aan te passen.

 

Teksten, foto’s, grafieken, sounds, animaties en video’s alsmede hun rangschikking op de websites van UITGEVERIJ MARKEN vallen onder de auteursrechten en andere wettelijke bescherming. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden beschikbaar gesteld worden. Alle in het kader van het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen zonder beperking onder het reglement voor de desbetreffend geldende etiketteringsvoorschriften en de eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaren.

 

De firma UITGEVERIJ MARKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waar door middel van hyperlink naar verwezen wordt. Wij nemen nadrukkelijk afstand van iedere inhoud van deze websites.
De UITGEVERIJ MARKEN kan hierop geen enkele invloed uitoefenen en wil zich deze inhoud niet eigen maken.

 

Cookies zijn tekstinformaties die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. Waar een cookie opgeslagen wordt bepaald de browser van de gebruiker. Cookies bevatten informaties die bij een volgend bezoek naar de server teruggestuurd worden. Zij kunnen uitsluitend door de server, die deze ook verstuurd heeft, gelezen worden. Deze technologie wordt wereldwijd en ook in Duitsland door vele websites gebruikt om de bezoekers van de websites te herkennen. Cookies kunnen het systeem van de gebruiker niet infiltreren en daar schade veroorzaken. Cookies op de pagina’s van de UITGEVERIJ MARKEN bevatten geen persoonlijke informaties over de bezoekers, maar slechts een kengetal dat, behalve voor de internetpagina’s van de UITGEVERIJ MARKEN, geen betekenis heeft. Met behulp van deze cookies kunnen wij in het belang van onze bezoekers het gebruik van onze websites optimaliseren en tevens analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Indien u de voordelen van cookies wel of niet wenst te gebruiken kunt u deze op eenvoudige wijze in uw browser activeren c.q. deactiveren. Zie hiervoor a.u.b. de mogelijke instellingen voor uw browser. De UITGEVERIJ MARKEN gebruikt cookies uitsluitend, wanneer deze voor de gebruikersfuncties nodig zijn, c.q. om de navigatie op de websites te vergemakkelijken alsmede voor de algemene gebruiksanalyse. Deze informaties worden niet met derden gedeeld.

 

Privacyverklaring conform DSGVO (AVG/GDPR)

 

Doel, rechtsgrondslag, categorieën van ontvangers, opslagduur van de gegevensverwerking 

Doel van de gegevensverwerking m.b.t. deze website is de informatie over producten en dienstverlening van onze onderneming/vereniging – dit gekoppeld met de mogelijkheden voor de gebruiker om doelgericht met de contactpersonen binnen ons bedrijf contact op te nemen.

Voor het overige verwerken wij de persoonsgegevens conform de navolgende wetgeving:

 

  • 6 lid 1 onder a DSGVO (AVG/GDPR), voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokken persoon.
  • 6 lid 1 onder b DSGVO (AVG/GDPR), voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van een contract met de betrokken persoon, alsmede de uitvoering van de betreffende contractuele maatregelen.
  • 6 lid 1 onder c DSGVO (AVG/GDPR), voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van de wettelijke verplichting, waartoe wij conform toepasselijk EU-recht of toepasselijk recht van een land, in welk de DSGVO (AVG/GDPR) volledig of gedeeltelijk van kracht is, verplicht zijn.
  • 6 lid 1 onder f DSGVO (AVG/GDPR), voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of van derden in acht te nemen, mits de fundamentele vrijheden en grondrechten alsmede interesses van de betrokken persoon niet prevaleren. Een legitiem belang is in het bijzonder ons economisch belang om onze website ter beschikking te stellen, de informatieveiligheid, de handhaving van eigen wettelijke rechten en de naleving van verdere rechtsvoorschriften. Hiervoor maken wij gebruik van – in het kader van de dienstverlening specifiek tot geheimhouding en gegevensbescherming verplichte – dienstverleners. Een gegevensoverdracht naar de autoriteiten vindt uitsluitend bij prioriteit van de wetgeving plaats.

 

Voor uw bezoek aan onze website wordt een verbinding met uw browser gemaakt. De volgende hierbij verzamelde gegevens worden tijdelijk in systeembestanden opgeslagen: IP-adres van uw computer, datum en tijd van de verbinding, naam en URL van de opgeroepen bestanden, website van waar uit de toegang gebeurt c.q. van waar uit u naar onze site doorgelinkt werd (referrer-URL), gebruikte browser en in voorkomende gevallen het besturingssysteem alsmede de naam van uw provider.

 

De genoemde gegevens worden van ons voor de storingsvrije verbinding en de systeemveiligheid verwerkt. De verkregen verbindingsgegevens worden automatisch verwijderd, doorgaans binnen maximaal zeven dagen. Indien de website oneigenlijk gebruikt wordt, worden de log-bestanden, waarvan de opslag voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is, opgeslagen tot de gebeurtenis opgehelderd is.

 

Contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij namen en e-mailadressen en slaan deze op om uw aanvraag te beantwoorden. Informatie over de verwijdering en inlichtingen vindt u onder “Informatie en verwijdering”.

 

Nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede informaties, die ons toestaan om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent, c.q. dat de eigenaar van het adres de ontvangst van een nieuwsbrief toestemt. Verder worden geen gegevens verzameld. Uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor ontvangst van nieuwsletters kunt u altijd herroepen.

 

Plug-ins en scripts

Wij gebruiken Google Maps voor het implementeren van plattegronden en YouTube voor het implementeren van video’s (rechtsgrondslag conform DSGVO (AVG/GDPR): art. 6 lid 1 onder f, met het bedrijven van onze website en met oog op de interesses van de betrokkenen door deactiveren van de trackingfuncties in de YouTube-Code). Google LLC in de VS heeft zich verplicht om de passende gegevensbescherming conform de Amerikaans-Europese Privacy shield te waarborgen. Met betrekking tot b. g. vindt u verdere informatie in de uitvoerige privacyverklaring van Google.

 

Uw recht op inlichting, rectificatie, gegevensverwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht  

U kunt ten alle tijde uw recht op informatie, rectificatie en gegevensverwijdering inroepen. Hiervoor neemt u gewoon via de b. g. wegen contact met ons op. Indien u om de gegevensverwijdering vraagt en wij deze wettelijk gezien nog moeten bewaren wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van bezwaar. Uw recht op gegevensoverdracht kunt u inroepen voor zover ons de technische mogelijkheden van de ontvanger ter beschikking staan.

 

Bezwaarrecht

U heeft altijd de mogelijkheid om bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen. In dit geval bij de bevoegde: Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, https://www.ldi.nrw.de/

 

Gegevensbeveiliging/ versleuteling

Deze website gebruikt “Hypertext Transfer Protocol Secure“(https). De verbinding van uw browser naar onze server is versleuteld.

 

Actualiteit en aanpassing van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om op elk willekeurig moment de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Dit geschiedt doorgaans bij een verdere ontwikkeling of aanpassing van de betrokken diensten. U kunt de actuele privacyverklaring op onze website lezen. Stand van deze verklaring is 30 april 2018. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens vindt u op https://www.werning.com/datenschutz-pflichtinformation

 

Hier gaat u naar de verplichte gegevensinformatie.